Skip to content

Wat we geloven

Geloofsbelijdenis

 • We geloven dat het Oude en Nieuwe testament het geïnspireerde woord van God is, de uiteindelijke autoriteit voor leer en leven;
 • We geloven in één God, die voor eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • We geloven in de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus, volkomen mens en volkomen God, de enige Zoon van de Vader. Hij werd verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en leefde zonder zonden. Hij leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, begraven en stond lichamelijk op uit de dood. Hij rees op naar de hemel, waar Hij troont aan de rechterhand van de Vader, en vanwaar Hij zal terugkomen in macht en heerlijkheid.
Evangelie van Johannes
 • We geloven dat alleen het geloof in Jezus Christus als onze Redder en Heer ons bevrijdt van de heerschappij van de zonde, en de gevolgen van dood en eeuwige vervloeking. Hij nam de straf van de dood op Zich toen Hij stierf aan het kruis, en stelt ons in staat om tot in eeuwigheid te leven vanuit Zijn opstandingsleven.
 • We geloven dat de Heilige Geest dit werk van vernieuwing in ons leven tot stand brengt, die ons de kracht geeft om te groeien in een relatie van liefde met onze Hemelse Vader en om in gehoorzaamheid aan Zijn wil te wandelen.
 • We geloven dat de kerk van Jezus Christus wordt gevormd door allen die Hem als hun Redder en Heer kennen, van welke kerkelijke achtergrond ze ook zijn.
 • We geloven dat God man en vrouw heeft geschapen naar Zijn beeld, en dat daarom elk persoon waarde heeft omdat zijn of haar identiteit is geworteld in God.
Journey Nederland

Wat we geloven over menselijke relaties en seksualiteit

God heeft, in Zijn vrijgevigheid en liefde, aan alle mensen goede gaven toebedeeld. De belangrijkste daarvan is ons vermogen om met anderen verbonden te zijn, en om ons in liefde naar God uit te strekken en te ervaren dat Hij van ons geniet.

Mensen zijn ook geschapen om deel te zijn van intieme, liefhebbende menselijke relaties.
Relaties binnen het verband van vriendschappen, het gezin, de christelijke gemeenschap en het huwelijk; relaties die gekenmerkt worden door zorg voor elkaar en door elkaar met plezier te dienen.

 • Seksualiteit hoort bij deze gaven en is van nature goed.
 • Om het geschenk van seks te ontvangen op een manier die het meest leven-gevend is en die de meeste voldoening geeft, is seks voorbehouden aan het huwelijk van één man en één vrouw.  Het huwelijk zien we als een levenslange reis naar diepere intimiteit, wederzijdse geestelijke volwassenheid en liefde die zichzelf aan de ander geeft.
 • Gods geschenk aan ons kan misbruikt worden door seksuele handelingen buiten het huwelijk.
 • God roept alle mensen op om hun identiteit als Zijn geliefde kind te onderzoeken, niet alleen als Zijn volgelingen, maar als broeders en zusters van Jezus, en leden van Gods gezin. God heeft ieder van ons onvoorwaardelijk lief, wat voor seksuele oriëntatie of gedrag we ook hebben.