Skip to content

Privacy Beleid Stichting Journey Nederland

 

Stichting Journey Nederland (KvK nr 84603143) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven we informatie over de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Journey Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt in dat we:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
  • alleen die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit met u overeengekomen is.

Cookies
Journey Nederland maakt alleen gebruik van strikt noodzakelijke cookies ten behoeve van het technisch functioneren van de website, en ziet erop toe dat dit gebeurt binnen de bepalingen van dit privacy beleid.

Doel van de registratie van persoonsgegevens
De registratie van Persoonsgegevens heeft voor Journey Nederland tot doel het systematisch vastleggen en opslaan van gegevens van de volgende relaties:

  • mensen die de nieuwsbrief van Journey Nederland (willen) ontvangen:
  • mensen die interesse hebben voor deelname aan een cursus, training of toerusting van Journey Nederland;
  • deelnemers aan een cursus, training of toerusting;
  • donateurs.

Aard van de persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Journey Nederland de volgende persoonsgegevens registreren:

  • Naam
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Bankrekeningnummer

Bewaartermijn
Gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 7 jaar.

Beveiliging
De technische en organisatorische maatregelen die we genomen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zijn:

  • De medewerkers van Journey Nederland die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze opslagsystemen;
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van technische incidenten. Deze back-ups zijn met een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die we van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via info@journeynederland.nl.
Mochten we er niet in slagen een oplossing te vinden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor nadere informatie: zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebben: neem dan contact met ons op via info@journeynederland.nl.